.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Słowo na dziś 5

Filip Graliński

etereoplano (etereoplan)

Così pensai alla possibilità dell“etereoplano, apparecchio cioé per andare anche fuori di quel mondo come alla luna, altri pianeti e forse anche alle lontane stelle - considerando possibile aumento straordinario della velocità diminuendo la forza attrattiva della terra e più ancora servendosi delle attrazioni dei pianeti.

[I tak pomyślałem o możliwości skonstruowania etereoplanu, to jest aparatu służącego do dotarcia poza naszą ziemię, np. do księżyca i do innych planet a może nawet do dalekich gwiazd, przyjmując za możliwy nadzwyczajny wzrost szybkości, gdy zmniejsza się siła przyciągania ziemskiego, i posługując się jeszcze coraz bardziej przyciąganiem planet.]
[http://niepokalanow.pl/876-etereoplano-ed-altri-apparecchi/]

08/14